DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK:

Art.1. Algemene bepaling:

De bibliotheek van Tremelo is vrij toegankelijk voor iedereen; zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten, worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art.2. Contactgegevens en openingsuren:

Bibliotheek, Kruisstraat 12, 3120 Tremelo

Website : http://www.tremelo.be

Mail : bibliotheek@tremelo.be

Facebook : https://www.facebook.com/debib.tremelo

catalogus : zoeken.tremelo.bibliotheek.be

reserveringen en verlengingen: mijn.bibliotheek.be

pinterest: http://www.pinterest.com/tremelobib

instagram: https://www.instagram.com/bib_tremelo/

                                               Dinsdag                               9 uur - 12 uur en 18 uur - 20 uur

                                               Woensdag                         13.30 uur - 16.30 uur

                                               Donderdag                        18 uur - 20 uur

                                               Vrijdag                                 18 uur - 20 uur

                                               Zaterdag                             9 uur - 12 uur

Wie minder dan een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is, kan alleen nog aanspraak maken op zelfinlevering.

Art.3. Lidmaatschap:

•             Je wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.

•             Voor inschrijvingen van jongeren tot 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist.

•             Personen zonder domicilie in België betalen bij de inschrijving een waarborgsom van 25 euro. Als het lidmaatschap wordt beëindigd, betalen we de waarborgsom terug.

•             Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lidkaart.

•             Het  inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro per jaar en gaat in vanaf de datum van betaling. Jongeren onder de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen.

•             De eigenaar van de lidkaart is aansprakelijk voor de met de kaart ontleende werken.

•             Bij verlies of diefstal van de lidkaart moet dit onmiddellijk aan de bibliotheek gemeld worden.

•             Een nieuwe kaart wordt afgeleverd tegen betaling van 3 euro.

•             Elke adreswijziging moet door de leden zelf onmiddellijk worden meegedeeld.

De gegevens van de leners worden in het ledenbestand van de bibliotheek opgenomen, in overeenstemming met de wetten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art.4. Uitlenen

Het ontlenen van boeken, strips, tijdschriften, e-reader met e-boeken is gratis.  Voor dvd's en luisterboeken en spelletjes moet 1 euro worden betaald.  Daisyboeken mogen gratis ontleend worden door blinden, slechtzienden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere mensen die in de bibliotheek niet meer terecht kunnen. De materialen van het archief krijg je op aanvraag.  De materialen worden afgehaald op het afgesproken tijdstip. Ontlenen kan aan de twee  zelfuitleenbalies. Zonder lidkaart kunnen er geen materialen ontleend worden. De lidkaart wordt steeds bijgehouden door de lener. Per lidkaart kunnen 5 boeken, 5 e-boeken, 5 strips, 5 tijdschriften, 5 dvd's, 3 fundels + 7 digitale fundels, 1 luisterboek en 2 spelletjes ontleend worden. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. De referentiewerken, kranten en het meest recente nummer van tijdschriften kan enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Spelletjes worden aan de infobalie uitgeleend.

Art.5. Verlengen

De uitleentermijn van de materialen kan éénmaal verlengd worden met 3 weken indien ze niet door een andere lener zijn gereserveerd en op voorwaarde dat u opnieuw leengeld betaalt voor audiovisuele materialen. Spelletjes kunnen niet verlengd worden. Bij het overschrijden van de uitleentermijn kunnen de materialen niet meer verlengd worden.

De verlenging kan ook: 016/52 54 73, bibliotheek@tremelo.be of mijn.bibliotheek.be gebeuren.

Onder meer het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de website om materialen te verlengen, kan niet als excuus ingeroepen worden om geen boetes te moeten betalen. De lener heeft voldoende alternatieven in dat geval. (persoonlijk langskomen in de bib, een mail sturen, telefonisch verlengen).

Art.6. Boete

Gebruikers met een mailadres krijgen ongeveer 3 dagen voor de inleverdatum een attenderingsmail. Indien geleende materialen niet op tijd worden ingeleverd, betaal je automatisch een boete en wordt een aanmaning per mail en/of per brief verstuurd. De eerste dag na het verstrijken van de uitleentermijn bedragen de maningskosten 0,10 euro per dag en per materiaal. Voor de e-reader is dit 0,30 euro per dag en te vermeerderen met 0,20 euro per dag voor elk e-boek dat er op staat. Bij het laattijdig inleveren van spelletjes betaal je 0,20 euro per spel per dag achterstand. De kosten voor het verzenden van de maningsbrief vallen ten laste van de gebruiker. De openstaande kosten kunnen via de betaalautomaat betaald worden. Bij niet-inlevering van ontleende materialen en na de aanmaningsperiode zullen de gebruikers 6 maanden na inleverdatum via het gemeentelijke facturatiepakket aangetekend aangemaand worden om te betalen. De kosten om de aangetekende brief te verzenden vallen ten laste van de gebruiker. De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet.

Het lidmaatschap wordt automatisch geblokkeerd als je meer dan 5 euro openstaande onkosten hebt. Als de openstaande onkosten vereffend zijn, wordt de blokkering automatisch opgeheven.

Art.7. Betwistingen

Betwistingen kunnen enkel op vertoon van het uitprintticket.

Art.8. Inleverbus

Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan men de inleverbus gebruiken. De materialen die worden ingeleverd via de inleverbus zullen de eerste werkdag na inlevering verwerkt worden. Materialen van eenzelfde kaart die niet worden ingeleverd worden niet automatisch verlengd. Rugzakjes, e-readers en spelletjes worden niet via de inleverbus ingeleverd. Eventuele kosten voor boetes, maningen of beschadigingen worden bij een volgend bezoek aan de bibliotheek vereffend. Het gebruik van de inleverbus is op eigen risico.

Art.9. Reserveren

Als gebruiker kan je materialen reserveren die uitgeleend zijn. Reservatie kan in de bibliotheek, via de webcatalogus of per mail aangevraagd worden.

Hiervoor wordt 0,50 euro per materiaal aangerekend. De aanvrager ontvangt een bericht per mail, per telefoon of schriftelijk en het gereserveerde materiaal wordt gedurende 2 weken ter beschikking gehouden. De kosten om te verwittigen dat het werk ter beschikking is bedragen eveneens 0,50 euro.

Art.10. Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in een andere bibliotheek worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten, 3 euro, zijn ten laste van de gebruiker. De prijs voor de aanvraag van materialen bij een andere instelling is 8 euro.

Art.11. Beschadiging/verlies

Voor elke beschadigde dvd-box of beschadigde/verloren handleiding betaal je 1 euro. Na iedere uitlening controleren wij elke dvd-box. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het materiaal betalen plus een boete van 1,50 euro. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Bij verlies en/of beschadiging van een fundelsmateriaal betaal je: de rugzak 5 euro, de reader 25 euro, de oranje fundelssticker 1 euro, de chip 2 euro, het boek met de sticker: 18 euro.

Art. 12 Beschadiging/verlies spelotheek

Voor elk beschadigd spel van de spelotheek wordt schadevergoeding betaald.

•schadevergoeding voor een spel tot 1 jaar oud vanaf datum ingebruikname: 100% van de aankoopprijs of de kost om het verloren deel te vervangen.

•schadevergoeding voor een spel na 1 jaar oud vanaf datum ingebruikname: 50% van de aankoopprijs of de kost om het verloren deel te vervangen.

Na iedere uitlening controleren wij elk spel. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd spel dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Art.13. Internet

De gebruiker van internet onderwerpt zich aan de bepalingen van het internetreglement.

Art.14. Bibliotheek aan huis

Minder mobiele mensen, langdurig zieken of gehandicapten kunnen een beroep doen op 'Bibliotheek aan huis'. Het lidmaatschap, het uitlenen en het thuisbezorgen zijn volledig gratis.

Art.15. Kamishibai

Dit Japans verteltheater en de bijhorende verhalen kunnen gratis uitgeleend worden met de onderwijs- en leesbevorderingskaart.

Art.16 E-reader en e-boeken

Een e-reader is een toestel waarop je digitaal boeken kan lezen.  Per gebruiker kan slechts 1 e-reader ontleend worden.

Algemene voorwaarden:

•Wie lid is van de bibliotheek van Tremelo en 18 jaar of ouder is, kan een e-reader met daarop een aantal e-boeken ontlenen of e-boeken ontlenen op de eigen e-reader.  Een e-reader en e-boeken kunnen niet op een onderwijskaart ontleend worden.

Uitleenprocedure:

•De e-reader kan gereserveerd worden aan de infobalie van de bibliotheek of via de catalogus en Mijn Bibliotheek.  Het reserveren van een e-reader kost 1 euro.  Het lenen van e-boeken is gratis.  Zodra er een toestel klaar is, zal een bibliotheekmedewerker contact opnemen met de klant. De uitleenperiode start op de dag dat de e-boeken ontleend worden op de e-reader. We vragen deze e-reader af te halen binnen de 3 dagen.

•Je kan je gewenste e-boeken aanvragen. De bibliotheekmedewerker zet de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de e-reader van de bibliotheek of op de e-reader van de klant.

•De uitleentermijn van een e-reader en e-boeken bedraagt 3 weken en kan éénmaal verlengd worden.

•Er kunnen maximum 5 e-boeken per e-reader ontleend worden.

•Het afhalen en terugbrengen van de e-reader kan enkel aan de infobalie van de bibliotheek. De e-reader mag nooit in de inleverbus van de bibliotheek gestoken worden!

•E-boeken die ontleend werden met een persoonlijke e-reader worden, zoals fysieke boeken, teruggebracht binnen de termijn en op de e-reader waarop ze ontleend werden. Ze zullen dan verwijderd worden door het bibliotheekpersoneel.  Enkel dan kunnen ze van de kaart van de klant afgeboekt worden. Bij niet-naleving van deze procedure zullen de maningen blijven doorlopen en zal de lener de volledige aankoopprijs van de e-boeken worden aangerekend.

Gebruikersvoorwaarden:

•De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De e-reader wordt steeds uitgeleend met een handleiding en in een beschermhoes en blijft tijdens de hele leenperiode in deze hoes, om schade te voorkomen.

•De lener behandelt de e-reader met zorg.  Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden. De lener blijft verantwoordelijk voor de e-reader.

•De geleende e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek op het toestel werden geplaatst.  Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan.

•De lener dient de e-reader in goede staat en volledig in te leveren.  De bibliotheekmedewerker zal de e-reader controleren op schade en ongeoorloofd gebruik.

•Bij verlies en/of beschadiging van de e-reader, beschermhoes, oplader wordt het volledige aankoopbedrag van deze materialen en de hierop uitgeleende e-boeken (aankoopprijs) aan de lener aangerekend.

•Voor het niet tijdig inleveren van de materialen wordt 0,30 euro per dag voor de e-reader aangerekend, te vermeerderen met 0,20 euro per dag voor elk e-boek dat er op staat.

De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene voorwaarden, de uitleenprocedure en de gebruikersvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van een e-reader en e-boeken of ontlenen van e-boeken op een persoonlijke e-reader,  die in een apart uitleenreglement (e-reader met e-boeken) opgenomen zijn en die de lener ondertekent. Op vraag kan de lener een kopie krijgen van dit ondertekende reglement.

Art.17. Varia

•             De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

•             Je kan een aankoopsuggestie doorgeven aan de infobalie in de bib, via het e-loket van de gemeente, of je kan een e-mail sturen naar de bibliotheek. De bibliothecaris is door deze voorstellen niet gebonden, maar houdt er rekening mee voor zover deze in het aankoopbeleid van de bibliotheek passen.

•             De niet-uitleenbare materialen kunnen uitsluitend in de bibliotheek gefotokopieerd worden. De kostprijs bedraagt 0,10 euro per A4-blad en 0,20 euro per A3-blad.

•             Voor het ontlenen van een taalcursus dient een waarborg van 25 euro te worden betaald. Bij inlevering van de taalcursus wordt de waarborg terugbetaald.

•De gebruiker kan in de bibliotheek een kop koffie/thee drinken voor de prijs van 0,50 euro.

 

De bibliotheekgebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement dat hij ontvangt bij inschrijving. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Het behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen om, indien nodig, een lener uit te sluiten, na uitdrukkelijk advies van de bibraad.

Dit uitleenreglement werd geactualiseerd en positief geadviseerd door de bibraad op 6 juni2019 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2019. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 juli 2019.